Bez sprawdzania:
BIK, BIG, KRD

Kredyt

Hipoteczny

Kredyt hipoteczny to kredyt długoterminowy przeznaczony na cele inwestycyjne. Hipoteczne zabezpieczenie spłaty kredytu wiąże go z określoną nieruchomością. Jest to forma wygodna dla banku, gdyż pozwala mu na zaspokojenie roszczeń z tej nieruchomości mimo zmiany właściciela oraz zapewnia bankowi pierwszeństwo przed innymi wierzycielami.

Ustanowienie hipoteki następuje przez wpis do księgi wieczystej nieruchomości w sądzie rejonowym. Przeszkodą w udzielaniu kredytu zabezpieczonego hipotecznie może być wysoka cena za wpisanie kwoty zobowiązania hipotecznego. Banki nie mogą udzielać kredytu hipotecznego przedsiębiorstwom państwowym i innym państwowym osobom prawnym oraz spółkom z udziałem skarbu państwa przewyższającego 50% kapitału.

Jest to podyktowane tym że, nie można obciążyć nieruchomości będących własnością skarbu państwa. Kredyty hipoteczne można też podzielić ze względu na walutę. Kredyt hipoteczny w walucie krajowej lub kredyt denominowany, czyli kredyt udzielany w walucie krajowej, ale w dniu podpisania umowy jego wartość jest przeliczana na walutę obcą (np. EUR, USD, JPN, CHF) według bieżącego kursu. Podobnie jak w przypadku kredytu z przeznaczeniem, bank i w tym przypadku będzie mógł zażądać wkładu własnego i zdolności kredytowej od osoby ubiegającej się o taki kredyt.